Hét Motorboot magazine van Nederland
Passie voor varen
100% Motorboot

Gebruikersvoorwaarden

Uitgever verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

– indien het Elektronisch Product door Verzending werd geleverd: het downloaden van het Elektronisch Product in een computer (server) van Afnemer teneinde het beschikbaar te maken voor gebruik door Gelicentieerde Gebruikers;

– het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van Uitgever;

– het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Content uit het Elektronisch Product;

– het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van Content uit het Elektronisch Product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden. Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. Als Gelicentieerde Gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Afnemer en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het Elektronisch Product. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gelicentieerde Gebruikers zijn, mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer. Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door Uitgever gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van Uitgever tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Elektronisch Product geldende vergoeding. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van het Elektronisch Product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een derde. Het is Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Uitgever daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het Elektronisch Product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Uitgever. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Afnemer plaats, onverminderd de verplichtingen van Afnemer met betrekking tot die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze algemene voorwaarden geregeld. Afnemer is verplicht het Elektronisch Product alsmede de eventuele gegevensdragers waarop het Elektronisch Product is vastgelegd, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens Uitgever worden verstrekt.

Voordelen van het Motorboot abonnement
12 keer per jaar thuisbezorgd én online
Onbeperkt toegang tot alle content
12 keer per jaar onze nieuwsbrief
Korting op interessante events
Ik word abonnee van Motorboot al vanaf 60,- per jaar